U bent hier: Home / Documentatie / Wetgeving / Herziening van de Europese richtlijn 2008/50/EG

Herziening van de Europese richtlijn 2008/50/EG

Het huidige beleid op Europees en nationaal niveau heeft tot nu toe niet de verwachte resultaten opgeleverd. Daarvoor zijn verschillende redenen. In het verkeer is bijvoorbeeld het transportvolume toegenomen, is er een kloof tussen vastgelegde emissienormen per voertuigtype en reële emissies en verloopt de geplande vernieuwing van het wagenpark trager dan verwacht (EU, 2011). Om die redenen is de Europese Commissie momenteel bezig met een grondige herziening van de EU-richtlijn 2008/50/EG, verder bouwend op het beleidskader dat geformuleerd werd in de ‘Thematic Strategy on Air Pollution and Clean Air for Europe (CAFE)’ uit 2005. Het herzieningsproces bestaat onder meer uit een publieke en expertgerichte bevraging, het oprichten van een belangengroep die bestaat uit experts van de verschillende lidstaten, Europese instellingen, industrie, milieuactiegroepen en dergelijke. Daarnaast worden verschillende workshops georganiseerd waar onderzoeksinstellingen hun bijdrage kunnen leveren en gaat de Europese Commissie de dialoog aan met internationale organisaties zoals de WGO, UNECE en andere relevante fora die werkzaam zijn rond luchtkwaliteit. De verwachting is dat die herziening gefinaliseerd zal zijn einde 2013. Tegelijkertijd zal ook de National Emission Ceilings (NEC) Directive (2001/81/EC) herzien worden, waarbij nieuwe emissieplafonds aan de verschillende lidstaten opgelegd worden.

gearchiveerd onder: kaderrichtlijn