U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Metingen / Ozon / Informatie

Informatie

Vorming van ozon

Ozon (O3) is een zeer reactief gas dat gevormd wordt tijdens verschillende fotochemische reacties in de atmosfeer. Ozon is een secundaire polluent en wordt dus niet rechtstreeks uitgestoten. Door inwerking van uv-licht op de aanwezige luchtverontreiniging op warme zomerdagen wordt ozon op leefniveau gevormd. De ozonvoorlopers of ozonprecursoren zijn NOx, VOC en CO. In België wordt ongeveer de helft van de NOx door het verkeer uitgestoten. Andere belangrijke bronnen van NOx zijn de gebouwenverwarming en de industrie. VOC worden vooral uitgestoten door het verkeer en door gebruik van solventen (verven, schoonmaakproducten, …) in de industrie maar ook in de huishoudens. Naast de ozon die op warme dagen geproduceerd wordt, is er altijd een globale achtergrondconcentratie aanwezig.

De uitstoot van NOx (=NO + NO2) heeft een dubbel effect op ozon. Enerzijds zorgt NO ervoor dat O3 afgebroken wordt waarbij NO2 ontstaat, anderzijds zorgt NO2 weer voor de vorming van O3. In de atmosfeer stelt er zich altijd een chemisch evenwicht in tussen die polluenten. NO is kortlevend in de atmosfeer, waardoor er dus vooral ozon afgebroken wordt op plaatsen waar veel NO uitgestoten wordt. Tijdens die reactie wordt NO2 gevormd, dat een langere levensduur in de atmosfeer heeft. Die ozonvormende stof kan dus over langere afstanden getransporteerd worden, om dan ozon te vormen op verderafgelegen plaatsen. Dat is de reden waarom de ozonconcentraties over het algemeen hoger zijn in landelijke gebieden dan in een stedelijke omgeving met veel bronnen van NOx.

Effecten

Door zijn sterk oxiderend vermogen kan ozon schadelijke effecten veroorzaken bij mensen, dieren, planten en materialen. Blootstelling aan hoge ozonconcentraties kan zorgen voor acute gezondheidsklachten zoals irritaties aan de ogen, neus en keel, prikkelende hoest en overgevoeligheid van de longen. Iedereen (ook gezonde mensen!) die in de buitenlucht inspanningen levert, ondervindt bij hoge ozonwaarden een longfunctievermindering en loopt het risico van ontstekingsreacties aan de luchtwegen. Het effect van ozon is zeer verschillend per persoon en ook mensen zonder luchtwegaandoeningen kunnen extra gevoelig reageren op ozon. Die gevoelige groep, mensen met longproblemen en mensen die langdurige fysieke inspanningen leveren buitenshuis, kunnen het meest hinder ondervinden, maar door de al verminderde longwerking lopen mensen met longaandoeningen het meeste risico. De gezondheidsklachten kunnen worden vermeden of verminderd door niet te sporten of geen zware fysieke inspanningen te doen in de buitenlucht tussen 12 u en 22 u of door binnen te blijven. Binnenshuis liggen de ozonconcentraties gemiddeld de helft lager dan in de buitenlucht.

Het effect van langdurige blootstelling aan lage ozonconcentraties is minder bekend. Een studie heeft wel het oorzakelijk verband aangetoond tussen de chronische blootstelling aan ozonverontreiniging en sterfte door longaandoeningen (Jerret et al, 2009).

Ozon brengt ook schade toe aan planten. Zichtbare effecten zijn spikkels of verbleking van het blad. Onzichtbare effecten zijn verminderde weerstand en aantasting van de cellen. Daardoor gaat er meer energie naar het herstellen van plantweefsel, ten nadele van de groei. Voor gewassen leidt dat tot opbrengstvermindering, voor bossen tot minder biomassaproductie en een vermindering van de biodiversiteit. Chronische blootstelling aan lagere ozonconcentraties heeft een grotere impact op vegetatie dan acute blootstelling aan hoge concentraties. Langdurige blootstelling aan ozon zorgt ook voor de verwering van materialen zoals rubber en kunststoffen.

De impact van ozon beperkt zich niet tot de schadelijke effecten voor de volksgezondheid, vegetatie of materialen. Na koolstofdioxide en methaan is ozon het belangrijkste antropogene broeikasgas. Indirect draagt ozon nog sterker bij tot het broeikaseffect doordat de schade aan de vegetatie leidt tot minder opname van CO2.

Hoe het ozonprobleem aanpakken?

De ozonproblematiek is een mondiale problematiek en vereist een globale aanpak. Kortetermijnmaatregelen zoals snelheidsbeperkingen tijdens ozonsmog hebben in onze regio geen effect omdat een daling van de NOx-emissies in eerste instantie leidt tot een afname van de ozonafbraak met net hogere ozonconcentraties tot gevolg. Om een effectieve daling van de ozonconcentraties te realiseren, zijn duurzame maatregelen nodig op Europese en zelfs mondiale schaal die de emissies van VOC, NOx en methaan drastisch naar beneden halen (strengere emissienormen, schonere brandstoffen, minder verkeer, …)

EU en WGO normen

NormDoelgroepmiddelingstijdwaardemax aantal overschrijdingenDatum waarop norm moet bereikt zijn
EU informatie drempel mens 1 uur 180 µg/m³
EU alarm drempel mens 1 uur 240 µg/m³
EU streefwaarde  mens max. dagelijkse 8-uur 120 µg/m³ 25 (gemiddeld over 3 jaar) 1 januari 2010
EU lange termijndoelstelling mens max. dagelijkse 8-uur 120 µg/m³ 0
EU streefwaarde vegetatie mei tot juli (tussen 8:00 en 20:00 CET) 18000 (µg/m³).uren (gemiddeld over 5 jaar) 1 januari 2010
EU lange termijndoelstelling vegetatie mei tot juli (tussen 8:00 and 20:00 CET) 6000 (µg/m³).uren
WGO richtlijn mens max. dagelijkse 8-uur 100 µg/m³ 0