U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Bevolkingsblootstelling

Gemiddelde Blootstellingsindex (GBI)

Om de blootstelling van de bevolking aan PM2,5 te verminderen, is in de Europese richtlijn 2008/50/EG de ‘gemiddelde blootstellingsindex’ (GBI) als aanvullende bepaling opgenomen. Die GBI is een nationale streefwaarde en wordt berekend als het gemiddelde over drie jaar van de gemeten PM2,5-concentraties in stedelijke achtergrondstations. Voor die GBI werd een grenswaarde van 20 μg/m³ tegen 2015 vastgelegd samen met een reductiepercentage tegen 2020. Dat reductiepercentage1wordt voor België bepaald door de GBI die berekend werd op basis van de jaren 2009, 2010 en 2011 en moet worden gehaald in 2020 op basis van de GBI voor de jaren 2018, 2019 en 2020.

Voor de berekening van de GBI worden enkel stations in rekening gebracht die aan de gegevenskwaliteitsdoelstellingen voldaan hebben, d.w.z. waarvoor minimaal 90% gevalideerde data beschikbaar zijn. Tabel 1 geeft een overzicht van de stedelijke achtergrondmeetstations die door de drie gewesten vastgelegd werden voor de berekening van de GBI samen met de uiteindelijk berekende (nationale) GBI. De afronding van de berekening is conform het uitvoeringsbesluit van de Commissie van 12 december 2011 (2011/850/EU) (Implementing Provisions for Reporting of IPR). Kortom: de afronding moet de allerlaatste stap van de berekening zijn en mag slechts één keer gebeuren. Voor België resulteert dat in een GBI van 19.0 μg/m³. Op basis van bijlage XIV van de richtlijn 2008/50/EG valt die GBI in de categorie ‘=18 -> 22 μg/m³’, wat betekent dat België verplicht is om de GBI met 20% te reduceren tegen 2020. Dat zou neerkomen op een GBI van 15.2 μg/m³. De uiteindelijke toetsing zal gebeuren op basis van de metingen (in dezelfde stedelijke achtergrondmeetplaatsen) in de periode 2018, 2019 en 2020.

________________________________
1 Op basis van bijlage XIV van de Europese richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa 2008/50/EC.

Tabel 1: Overzicht van de PM2,5-concentraties voor 2009, 2010 & 2011 per stedelijk achtergrondstation dat meegenomen werd in de berekening van de gemiddelde blootstellingsindex
Gemiddelde blootstellingsindex