U bent hier: Home / Luchtkwaliteit / Emissies

Nationale Emissieplafondrichtlijn (NECD)

Emissierapportering

De richtlijn inzake Nationale Emissieplafonds (National Emission Ceilings Directive -NECD 2001/81/EC) in voege sinds 2001, stelt nationale emissiegrenswaarden voorop vanaf 2010. In de NEC richtlijn zijn emissieplafonds vastgelegd voor de totale emissies van de luchtverontreinigende stoffen stikstofoxides (NOx), zwaveloxides (SOx), niet-methaan vluchtige organische stoffen (NMVOS) en ammoniak (NH3).

Eind 2016 trad de herziene NEC richtlijn in werking (2016/2284/EC). De absolute emissieplafonds voor 2010 blijven gelden tot 2019. Voor 2020 en 2030 werden nieuwe relatieve plafonds voorzien ten opzichte van 2005. Bovendien werd een nieuwe grenswaarde voor PM2.5 toegevoegd.

Plafond NOx NMVOS SOx NH3 PM2.5
2010 176 kt 139 kt 99 kt 74 kt
2020* -41% -21% -43% -2% -20%
2030* -59% -35% -66% -13% -39%

*ten opzichte van 2005

België is verplicht jaarlijks de emissie-inventaris aan de Europese Commissie (NECD) te rapporteren. Ook prognoses van de emissies tot 2030 moeten tweejaarlijks gerapporteerd worden. Om de 4 jaar moeten emissies van de grote puntbronnen en ruimtelijk gespreide emissies gerapporteerd worden.

Naast de gegevens over de emissies wordt er ook een 'Informative Inventory Report (IIR) gerapporteerd waarin de trends, achterliggende data en methodologieën beschreven worden.  

 

Aanpassingen

Een emissie-inventaris evolueert voortdurend, samen met de wetenschappelijke kennis er achter. Ook gegevens van historische jaren worden voortdurend bijgesteld. Om rekening te kunnen houden met de onzekerheid die dit met zich meebrengt, is in de herziene NEC richtlijn er een flexibiliteitsmechanisme voorzien om naast de wetenschappelijk correcte emissie-inventaris, een aanpassing ('adjustment') aan de emissie-inventaris te rapporteren die gebruikt wordt voor de evaluatie van de doelstellingen. Deze aanpassing houdt rekening met de wetenschappelijke kennis die bestond op het moment dat de reductiedoelstellingen werden vastgesteld. Hiermee wordt vermeden dat lidstaten hun doelstellingen niet halen door evolutie van de kennis, of omgekeerd, dat ze hun emissie-inventaris niet aanpassen aan de meest recente kennis precies om te vermijden dat ze hun doelstellingen niet halen. Dergelijke aanpassing is enkel toegestaan wanneer aan één van volgende voorwaarden is voldaan:

  1. 1) Er zijn nieuwe emissiebroncategorieën die niet in rekening werden gebracht op het moment dat de emissieplafonds werden vastgelegd.
  2. 2) De emissiefactoren die zijn gebruikt voor het bepalen van de emissies van specifieke broncategorieën zijn significant verschillend dan deze die werden aangenomen op het moment dat de emissieplafonds werden vastgelegd.
  3. 3) De methodologie is significant verschillend van de methodologie die werd gebruikt op het moment dat de emissieplafonds werden vastgelegd.

 

In de rapportering van 2017 overschreed België het NEC plafond voor NOx in 2010-2015 en het NEC plafond voor NMVOS in 2010. Bijgevolg werd een aanpassing ingediend voor NOx voor de sectoren wegtransport en landbouw en voor NMVOS voor de Landbouwsector. Meer info vindt u in onderstaand rapport dat werd ingediend op 15/3/2017 in het kader van de NEC rapportering. In de rapportering van 2021 overschrijdt België het NEC plafond voor NOx in 2010-2016. En voor NMVOS in 2010. Een actualisatie van de cijfers voor 2019 vindt u in het laatste hoofdstuk van het IIR.

Alle bovenstaande documenten werden officieel gerapporteerd op de Central Data Repository (CDR):

 

De regionale emissie-inventarissen zijn eveneens te consulteren: